DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” nhằm mục đích tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả, tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

- Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến - Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa. Ngoài ra, công dân và doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công khác tại Cổng dịch vụ công trực tuyến - Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa.